Obelisk napsal: Záměr výstavby bioplynové stanice vyvolává u občanů obavy

20.09.2009 16:10

(red.)Tiše, bez tiskové zprávy města a tedy bez jakékoliv informace směrem k občanům, se v našem městě už delší dobu připravuje investice, jejíž realizace by mohla zásadně ovlivnit kvalitu života přinejmenším v širokém okolí Hranické ulice: bioplynová stanice v areálu Agropodniku za masokombinátem, u cesty na Lhotku.
Co to vlastně je bioplynová stanice?
 
 Citace zní: "Princip bioplynové stanice využívající mezofilní anaerobní technologii je založen na biochemických procesech působení  kultur mikroorganismů bez přístupu světla a vzduchu při teplotě od 35°- 40°C na organický substrát. Žádoucím produktem je směs plynných látek obecně nazývaný bioplyn. Bakterie produkující bioplyn jsou skrytě přítomné v používaných organických substrátech, proto lze efektivně proces vývinu bioplynu nastartovat a udržet za předpokladu vytvoření optimálních podmínek rozmnožování mikrobiálních kultur. Nepřetržitý vývin bioplynu je zajištěn  důkladným promícháním substrátu (v ideálním případě permanentně), dodávkou čerstvého substrátu, kvalitou substrátu a udržováním optimální teploty.
 
    Směs plynu se skládá především z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Metan je lehčí než vzduch a za běžných podmínek uniká do atmosféry. Volný metan v atmosféře - jeden z významných skleníkových plynů - se projevuje všemi svými negativními vlivy na životní prostředí. Alternativou šetrnou k životnímu prostředí je metan jímat v bioplynové směsi  a využít jako palivo  - zdroj energie k pohonu motorové jednotky. Mechanický výkon vzniklý spalováním plynného paliva v motoru je přeměněn v generátoru na energii elektrickou. Teplo vzniklé spalovacím procesem je částečně využíváno pro ohřev fermentoru bioplynové stanice a částečně využitelné k dalšímu použití."
   Zjednodušeně řečeno, bioplynová stanice je zařízení, kam se vozí organické zbytky, především prasečí výkaly (kejda), rostlinná siláž, ale také i kafilérní odpad (tzn. např. vnitřnosti zvířat z porážek), nechá se zkvasit, z kvašení (fermanetace) unikající plyn je jímán a spalováním přeměňován na elektrickou energii.
 
 
Škodí bioplynová stanice svému okolí?
   Výstavba takového zařízení v blízkosti obydlí přináší několik zásadních problémů - především velmi intenzivní zápach, ale také zvýšenou frekvenci dopra-vy, navíc vozidel přepravujících zapáchající materiál, který může z těchto vozů unikat. Není tedy divu, že se proti výstavbě ozvaly silné hlasy občanů z dané lokality. Zásadní písemné nesouhlasné stanovisko vyjádřil zástupce tamního osadního výboru  Hranická Jiří Parduba:
 
   "Občané osadního výboru Hranická zásadně nesouhlasí se záměrem vybudovat bioplynovou stanici v areálu Agropodniku a.s. na Hranické ulici ve Valaš-ském Meziříčí. Doprava, která je již nyní kritická, se zvýší ročně o několik tisíc nákladních vozidel, která projedou Valašským Meziříčím. Je naprostý nesmysl budovat stanici několik desítek kilometrů od zdroje a vše přepravovat nákladními automobily, přičemž odbor životního prostředí vůbec ve studii nezohledňuje dopravní zatíženost, emise z přepravy vozidly atd.
 
Také pachová problematika je naprosto opomíjena s tím, že přeprava vepřových výkalů bude uskutečněna pomocí nejmodernějších cisteren.
   Občané nejsou ovce a tudíž vidí, v jakém stavu je současná  zemědělská technika, a bojí se navíc toho, že dojde k úniku vepřových výkalů na komunikacích ve Valašském Meziříčí. Vedoucí odboru  životního prostředí pan Frydrych sdělil osadnímu výboru Hranická, že je mu to sice líto, ale pro občany nemůže bohužel podle zákona nic udělat.
   Bio elektrárna v areálu bývalých skláren rozpoutala spoustu diskuzí, i když se jedná o třetinovou dopravní zátěž. Proč má bioplynová stanice o výkonu 1MW na Hranické ulici všude zelenou a všichni oslovení úředníci a zástupci Města krčí rameny a mlčí, se musí občan dovtípit sám. Naštěstí se blíží volby a při nich se bohužel pro nyní zvolené vzpomíná jen na negativní věci, které občan nikdy nezapomene a pokud ano, tak mu budou samozřejmě připomenuty."
 
   Ing. Jaromír Michal, jeho kolega z osadního výboru, jej doplňuje: 
   "Investorovi není vůbec jasné, co bude dělat se zbytkovým produktem po fermentaci surovin (kejda, siláž atd.) při výrobě bioplynu, protože jako hnojivo pro přímé polní hnojení ho nelze použít (jak uváděl mylně před časem p. Klíma v Objektivu) K tomu by byla nutná registrace hnojiva podle Zákona č.156/1998 Sb. o hnojivech, o které rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě žádosti producenta hnojiva. Dle našich informací taková registrace neexistuje. 
  Dalším nedořešeným problémem investora je, jak bude likvidovat přebytečné teplo vznikající při technologickém procesu fermentace.
 Domníváme se, že takováto stanice by se měla realizovat u největšího zdroje suroviny (vepřína) a ne v těsném sousedství bytové zástavby. Je tedy s maximálním podivem, že městské orgány (zejména odbor životního prostředí) se k této investiční akci vyjádřly kladně, bez ohledu na popsané nedostatky a investoři obdrželi stavební povolení !!! Naproti tomu k bioenergetické stanici v bývalých sklárnách s daleko menším negativním vlivem na životní prostřední zaujaly tyto orgány od počátku negativní stanovisko. Proč ten dvojí metr?
 
   Protest vyjádřilo především naše sdružení, takže teď je podezřelý klid po pěšině, ale stavební odbor by měl revokovat své špatné rozhodnutí a na základě těchto faktů stavební povolení zrušit."

Zatím pozastaveno, ale co dál?
   Podezřelý "klid po pěšině" prozatím skončil 11. července 2008. Na základě odvolání ČSOP a občanů z dané lokality rozhodl Krajský úřad o zrušení rozhodnutí stavebního úřadu vydané Městským úřadem ve Valašském Meziříčí 29.2.2008. Důvodem zrušení však není potenciální zhoršení životního prostředí, případně nárůst dopravy, k ničemu takovému dle Krajského úřadu nedojde, ale především formální nedostatky v projektové dokumentaci. Dá se tedy předpokládat, že po jejich odstranění bude realizace výstavby "plynové biostanice" opět reálná. Nejbližší obydlí od plánované biostanice budou 300 m, což prý není těsná blízkost. V zahraničí je přitom obvyklá minimálně pětikilometrová vzdálenost.

 

https://www.obeliskval.cz/starsi/13_08/posledni/polbioplynovastanice_a.jpg
Bioplynová stanice v areálu Agropodniku by měla vzniknout za dnešní čerpací stanicí LIMITOO.

 

 

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat v případě Vašich připomínek.